สามคนแม่ลูก

สามคนแม่ลูก
จบธรรมศาสตร์

สามคนแม่ลูก

สามคนแม่ลูก
ลูกชายคนโต

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิชาเทคโทโลยีทางการศึกษากับครูวัด


ดีใจที่ได้เรียนวิชาเทดโทโลยี............ดีใจที่ได้เรียนวิชาเทดโทโลยีตั้งใจเรียนมากตื่นเต้นมันแปลกดีนะ สนุกเพลิดเพลินคลายเครียดคิดว่าจบการศึกษาไปคงไม่เหงาแล้ว ขอกราบขอบคุณอาจารย์ย์ที่ถ่ายถอดความรู้ให้และจะถ่ายถอดความรู้นี้ให้กับบุคคลที่ไม่เป็นต่อไปด้ายความเต็มใจอย่างยิ่ง
บอกเล่าให้ลูกสาวฟังแม่เลือกวิชาเทดโทโลยีลูกดีใจแม่จะได้สอนหนูบ้างมันเป็นความรู้ใหม่ที่หนูอยากเรียนมานานเป็นบุญของหนูจริง ๆ หนูเรียนปิโตเคมีนานาชาติวิชานี้ไม่มีในหน่วยกิจ แม่เป้นคนดีที่หนึ่งเลยนึ้คือความดีใจของ ลูกที่ระบายความในใจให้แม่ทราบ ส่วนลูกชายชึ่งกำลังทำงานอยู่ที่ประเทศซูดานคงจะดีใจที่ได้เห็นภาพถ่ายของแม่ที่ได้ลงในวิชานึ้ส่งไปให้ลูกดูชึ่งอยูต่างประเทศ
คงจะมีความสูขในการทำงานเพราะเขาคิดถึงแม่เป็นห่วงแม่มากจากเมืองไทยไปทำงานสร้างโรงไฟฟ้าให้เขาเพราะเขาเชื่อฝีมือวิศวกรไทย มากลูกชายคงจะตื่นเต้นเช่นเดียวกับลูกสาวแม่คิดไม่ผิดแล้วที่เลือกมาเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีอาจารย์ แต่ละท่านมีศักยภาพมากมุ่งหมั่นจริงๆขยันตั้งใจสอน


หนูมาเรียน7.30นว่าเช้าแล้วแต่อาจารย์ที่นึ้มาก่อนอีกกลับก็มืดอาจารย์คงเหนื่อยล้าสงสารมากหนูจะไม่ดื้อจะตั้งใจเรียนอยู่ในวินัยระเบีบบ อย่างเค่รงครัดค่ะ


จบออกไปใช้ความรู้ความสามารถจากอาจารย์ที่ประสิทย์ประสาทให้ดูแลคนไข้อย่างไม่ย่อท้อสงสารเมตตาคนไข้ให้สัญญาคะ

ที่ประสิทย์ประสาทให้ดูแลคนไข้อย่างไม่ย่อท้อสงสารเมตตาคนไข้ให้สัญญาคะ

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา(Educational Technology)
เทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึงการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตรมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาการศึกษา การศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจาก ประสบการณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม
สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติ ได้ให้คำจำกัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า เป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น

ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป หมายถึงการระดมสรรพความรู้ที่มีเหตุผล (พิสูจน์ได้)มาประยุกต์ให้เป็นระบบที่ดีสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อแก้ใขปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) ของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด


ความหมายของเทคโนโลยี
ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต่างๆ เหล่านั้น และวิชาการที่ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในกิจการด้านต่างๆ จึงเรียกกันว่า "วิทยาศาสตร์ประยุกต์" หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า "เทคโนโลยี" เทคโนโลยี หมายถึงการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่านักเทคโนโลยี (Technologist) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติได้ให้คำจำกัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่าเป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น ดร.เปรื่อง กุมุท ได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่า เป็นการขยายขอบข่ายของการใช้สื่อการสอน ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่ และกิจกรรมต่างๆในกระบวนการเรียนการสอน Edgar Dale กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่ใช่เครื่องมือ แต่เป็นแผนการหรือวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุผลตามแผนการ นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้นอุปกรณ์ในสมัยก่อนมักเน้นการใช้ประสาทสัมผัส ด้านการฟังและการดูเป็นหลัก จึงใช้คำว่าโสตทัศนอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีความหมายที่กว้างกว่า ซึ่งอาจจะพิจารณาจาก ความคิดรวบยอดของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประการ คือ 1. ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ตามความคิดรวบยอดนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึง การประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ มาใช้สำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ การใช้เครื่องมือเหล่านี้ มักคำนึงถึงเฉพาะการควบคุมให้เครื่องทำงาน มักไม่คำนึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเลือกสื่อให้ตรงกับเนื้อหาวิชา ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามความคิดรวบยอดนี้ ทำให้บทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษาแคบลงไป คือมีเพียงวัสดุ และอุปกรณ์เท่านั้น ไม่รวมวิธีการ หรือปฏิกิริยาสัมพันธ์อื่น ๆ เข้าไปด้วย ซึ่งตามความหมายนี้ก็คือ "โสตทัศนศึกษา" นั่นเอง 2. ความคิดรวบยอดทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการนำวิธีการทางจิตวิทยา มนุษยวิทยา กระบวนการกลุ่ม ภาษา การสื่อความหมาย การบริหาร เครื่องยนต์กลไก การรับรู้มาใช้ควบคู่กับผลิตกรรมทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เรียน เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใช่เพียงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่รวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย มิใช่วัสดุ หรืออุปกรณ์ แต่เพียงอย่างเดียว
ดังนั้นเทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึง การนำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงการวิธีการ วัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน